האם מותר לפטר הורים לילד חולה?

המצב החקיקתי בנושא הזה לא כל כך ברור. ..

מצד אחד, חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) משנת 1993 קובע מפורשות ש:

1א.     (א) עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנה, ועבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לזקוף עד 90 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה קשה של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד; היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא הורה עצמאי או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלה קשה של ילדו, כאמור.

          (ב) בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי סעיף 1.

(תיקון מס' 13) תשע"ו-2016

          (ג) לעניין סעיף זה, "מחלה קשה" – מחלה ממארת, מחלה שנדרש לגביה טיפול קבוע בדיאליזה, או מחלה אחרת שקבע שר הכלכלה והתעשייה, בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

(את נוסח החוק במלואו ניתן לקרוא כאן: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_003.htm)

החוק הזה איננו מתייחס למצב של פיטורים, אלא רק לזכאות מכוח ימי מחלה (עד 90 או 110 ימים, בהתאם לצבירה של העובד).

 

החוק שכן קובע מפורשות שאסור לפטר בשל מחלה הוא חוק דמי מחלה משנת 1967, ששם נאמר בסעיף 4א:

פיטורים בתקופת הזכאות לדמי מחלה (תיקון מס' 3)  תשס"ט-2009 (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014

4א.     (א) מעסיק לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 4.

          (ב) הוראות סעיף זה לא יחולו באחד מאלה:

(1)   המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו;

(2)   מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ואם הוא תאגיד – ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983; לעניין זה, "פסק מלפעול" – הפסקת פעילות שאינה זמנית.

          (ג) בסעיף זה, "עובד" – לרבות עובד שעניין תשלום לתקופת מחלה מוסדר לגביו על פי הסכם קיבוצי.

(הנה הנוסח המלא של החוק הזה: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm)

המשמעות היא שאסור לפטר עובד שנעדר ממקום העבודה בשל המחלה שלו עצמו.

 

מה קורה במצב שבו ההורה נעדר בשל מחלה של הילד?

חוק דמי מחלה לא מתייחס לכך מפורשות.

אפשר לנסות ולפרש את חוק דמי מחלה (החוק השני) יחד עם חוק דמי מחלה – היעדרות בשל מחלת ילד (החוק הראשון) – ולנסות ולהוכיח שיש איסור על פיטורים גם במקרה של היעדרות גם בשל מחלת ילד. אבל כאמור, החוק לא מתייחס למצב הזה מפורשות, ולעיתים כשלא תהיה ברירה אחרת ניתן לפנות לבית הדין לעבודה ולטעון שהפיטורים אינם חוקיים לאור הפרשנות הזו שאנו מציעים. אבל זה סיכון, והחוק לא חד משמעי כאן כלל וכלל…  חוץ מזה והכי חשוב – הכל בהנחה שהפיטורים הם בעקבות המחלה של הילד בלבד, שכן אם הפיטורים לא קשורים למחלה של הילד בכלל, אז כל מה הכתוב לעיל לא רלבנטי וייתכן כי ניתן ליהנות מהגנה אחרת.

 

לפיכך, אנו ממליצים להיעזר בעו"ד שמומחה בפרקטיקה של דיני עבודה מ"קו לעובד", בטלפון:

03-6883766